Cs

Etický kodex

Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Cramo a všechny společnosti Cramo napříč organizací na všech úrovních a při všech činnostech. 

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI CRAMO JSOU ZÁSADY, KTERÉ POPISUJÍ, JAKÉ CHOVÁNÍ SE OČEKÁVÁ OD KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI CRAMO.

Etický kodex

1. Účel a rozsah
Etický kodex společnosti Cramo jsou zásady, které popisují, jaké chování se očekává od každého zaměstnance společnosti Cramo.

Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Cramo a všechny společnosti Cramo napříč organizací na všech úrovních a při všech činnostech. Dodržování předpisů zakotvených v těchto pravidlech se týká všech záležitostí, jako jsou obchod, investice, subdodávky, dodávky, rozvoj společnosti a všechny další obchodní a zaměstnanecké vztahy. Ze všech sil se snažíme, aby se naši dodavatelé řídili podobnými pravidly chování a etickými principy jako my.

2. Cíl 
Cílem těchto zásad je pomoci společnosti Cramo uplatňovat dobré firemní občanství a sociální odpovědnost všude tam, kde působíme a podnikáme. Ve společnosti Cramo jednáme tak, aby náš vliv na přírodu, lidi a společnost byl ekologicky i eticky přijatelný.

3. Dodržování zákonů a etických kodexů
Společnost Cramo se zavazuje dodržovat všechny platné národní a mezinárodní zákony i etické kodexy a běžně přijímané postupy. Tato Pravidla chování schválil management skupiny Cramo a jsou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci Cramo prostřednictvím interní komunikace a diskuzí s nadřízenými. Je povinností každého zaměstnance Cramo tato Pravidla chování dodržovat a prosazovat je. Činy, které nejsou v souladu s těmito pravidly, musí být neodkladně vyšetřeny a podléhají disciplinárním postihům, včetně ukončení pracovního poměru. Související povinnosti jsou podrobně popsány v Zásadách společnosti Cramo pro boj proti podvodům. Cramo zajistí, že stížnosti zaměstnance na porušování těchto Pravidel chování nebudou mít žádné nepříznivé pracovní následky.   Společnost Cramo je zapojena do iniciativy Organizace spojených národů Global Compact (UNGC) a prosazuje iniciativu Global compact a její zásady.

4. Slušné jednání v oblasti zaměstnanosti 
4.1 Lidská práva 
Cramo se zavazuje dodržovat slušné jednání v oblasti zaměstnanosti, včetně zákazu všech forem nelegální diskriminace. Společnost Cramo se zavazuje dodržovat platné zákony v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti všude tam, kde působí. Sem patří dodržování zákonů, které se týkají svobody shromažďování, soukromí, zákazu nucené, povinné a dětské práce, a zákonů, které se týkají eliminace každé nevhodné diskriminace v oblasti zaměstnanosti.

4.2 Diskriminace 
Cramo provádí nábory zaměstnanců, přijímá a školí zaměstnance, kompenzuje, propaguje a poskytuje další podmínky zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, zemi původu, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení nebo jiné zvláštnosti chráněné zákonem. Cramo nabízí pracovní prostředí bez nevhodného obtěžování, například obtěžování namířeného na některou osobu kvůli její rase, náboženskému vyznání, pohlaví, názoru atd.

4.3 Pracovní doba a kompenzace 
Cramo se zavazuje dodržovat místní platné předpisy v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti. Společnost Cramo se zavazuje minimálně dodržovat všechny platné předpisy včetně předpisů týkající se minimální mzdy, přesčasů, maximální pracovní doby a dalších prvků kompenzace a poskytovat minimálně právně povinné benefity.

4.4 Systémy řízení 
Cramo soustavně zlepšuje své globální systémy řízení a vedení. Doporučujeme zaměstnancům, aby přijali odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a využili různé dostupné příležitosti k tomuto rozvoji. Stanovování cílů, plnění cílů a kontrola výsledků tvoří základ systému řízení společnosti Cramo. Každý zaměstnanec má právo na dobré vedení. Vzájemná důvěra a úcta v jednání je klíčovým prvkem hodnot společnosti Cramo. Preferujeme otevřenou a upřímnou komunikaci. Společnost Cramo požaduje od všech svých dodavatelů, aby se zavázali prosazovat nejvyšší standardy etického chování a plně dodržovali všechny platné národní a mezinárodní zákony.

4.5 Způsob práce
Cílem společnosti Cramo je prosazovat čestné postupy v oblasti zaměstnanosti a vážit si lidí při všech našich činnostech.  Úcta k jednotlivci, rovnost a čestnost jsou základem veškeré naší činnosti. Vyžadujeme čestnost, odpovědnost a píli. Oceňujeme kreativitu a otevřenost. Vyzýváme naše zaměstnance k vlastnímu rozvoji, internacionalizaci a rozšiřování svých kompetencí. Vyzýváme naše zaměstnance při otevřené a aktivní spolupráci ke zlepšování práce a pracovní komunity. Jednáme tak, aby všichni zaměstnanci znali naše cíle a získávali informace a zpětnou vazbu k výsledkům. Naši nadřízení jsou viditelní a k dispozici a podporují lidi v jejich práci.

4.6 Důvěrnost informací 
Cramo se řídí místními zákony a předpisy i zásadami důvěrnosti, pokud jde o uchovávání a využívání informací, konkrétně osobních údajů, výsledků hodnocení nebo zdravotních údajů zaměstnanců. Při používání globálních datových systémů pro nahrávání dat o zaměstnancích se společnost Cramo zavazuje jednat podle legislativy v oblasti používání a zveřejňování informací o zaměstnancích třetím stranám bez souhlasu dotčeného zaměstnance, pokud se nejedná o zákonný požadavek ze strany úřadů.

5. Střet zájmů, úplatky a dárky 
Společnost Cramo očekává od všech svých zaměstnanců, že při výkonu své pracovní činnosti budou jednat čestně. Zaměstnanci společnosti Cramo musí pracovat ve prospěch společnosti a vyhýbat se všem činnostem, které mohou vést ke střetu zájmů. Společnost Cramo a její zaměstnanci neposkytnou ani nepřijmou úplatky, benefity ani cokoli cenného od zúčastněných stran Cramo, s výjimkou dárků nominální hodnoty nebo pohoštění poskytnutých v rámci běžné činnosti. Cramo neposkytuje finanční podporu politickým stranám ani jiným politickým skupinám nebo sdružením.

6. Změny pravidel chování 
Management skupiny čas od času provede revizi těchto pravidel chování a rozhodne o jejich změnách.