Da

Leje- og forsikringsbetingelser 2015-2017

1.0   Almindelige betingelser
1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de i vor Lejeguide angivne informationer anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Cramo A/S, vedrørende det i lejekontrakten anførte materiel (herefter kaldet ”Det Lejede Materiel”). 
1.2 Skaffevarer, hvorved forstås varer, som indlejes ved underleverandører, og hvortil der ikke er fastsat listepris, faktureres til gældende dagspriser.  
1.3 Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  
1.4 Disse leje- og forsikringsbetingelser annullerer hermed alle tidligere Lejeguider samt leje- og forsikringsbetingelser og skal være gældende for alle lejeforhold, som indgås efter 4. september 2015, uanset om der i samarbejdsaftaler eller på anden vis måtte være henvisning til tidligere versioner af Cramo A/S’ Lejeguide.  


2.0  Lejemålets varighed og beregning
2.1 Lejemålet regnes fra og med den dag, Det Lejede Materiel forlader Afhentnings- og afleveringsstedet, som nærmere angivet i Lejekontrakten (herefter kaldet ”Vor Plads”), til og med den dag, Det Lejede Materiel tilbageleveres på Vor Plads.   
2.2 Den daglige leje beregnes for hele Lejeperioden, uanset om Det Lejede Materiel benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5-dages arbejdsuge á 8 timer fra kl. 7-15, hvor andet ikke er aftalt. For Varme- og/eller El-udstyr beregnes normalt 7-dages uge. I det omfang Det Lejede Materiel, som ikke er Varme- og/eller El-udstyr, benyttes lørdag-søndag eller helligdage, beregnes tillige lejeafgift for disse dage, medmindre lejen er aftalt på uge- eller månedsbasis. Lejer er derfor forpligtiget til uopfordret og på tro og love at erklære overfor Cramo A/S, hvorvidt Det Lejede Materiel i Lejeperioden er anvendt lørdag-søndag eller helligdage. 
2.3 Cramo A/S er berettiget til leje, uanset om Det Lejede Materiel benyttes på hverdage eller ej. 
2.4 Minimumslejeperioden for moduler og skurvogne er 1 måned. Opsigelse af et løbende lejemål vedrørende moduler og/eller skurvogne skal ske med et varsel på min. 2 arbejdsdage. 


3.0  Depositum og legitimation
3.1 Cramo A/S kan til enhver tid forlange indbetaling af depositum udover det i Lejekontakten anførte, således at depositum til enhver tid svarer til Det Lejede Materiels værdi.  
3.2 Lejer skal på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation. 


4.0  Misligholdelsesbeføjelser
4.1 Det Lejede Materiel leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede Lejekontrakt at have undersøgt materiellet, og at dets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. 
4.2 I tilfælde af mangler ved Det lejede Materiel, som ikke skyldes Lejers forhold eller brug, er Lejer alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af Cramo A/S. Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for Cramo A/S ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for Lejer, medmindre afhjælpning må anses at påføre Cramo A/S uforholdsmæssige omkostninger. Udover afhjælpning er Lejer ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelse, erstatning og/eller omlevering. Dette gælder også Lejers tab i anledning af forsinkelse i levering.
4.3 I tilfælde af fejl, som skyldes Lejers forhold eller brug af Det Lejede Materiel, er Lejer forpligtiget til straks at kontakte Cramo A/S med henblik på udbedring og afregning, herunder for den forlængelse af Lejeperioden, som udbedringen måtte medføre. Lejer må ikke i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra Cramo A/S lade Det Lejede Materiel reparere af egne folk eller tredjemand. 


5.0  Ansvarsfraskrivelse
5.1 Lejer påtager sig i Lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med Det Lejede Materiels benyttelse, herunder for skader på Lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel, herunder men ikke begrænset til skader opstået som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder Det Lejede Materiel skal anvendes, og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af Det Lejede Materiel. 
5.2 Lejer er ikke berettiget til erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller forsinket levering, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af Det Lejede Materiel, er således Cramo A/S uvedkommende. I denne sammenhæng anses som driftstab ethvert direkte eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab opstået som følge af skade i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller enhver form for driftsnedbrud, herunder følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til Det Lejede Materiel. 
5.3 Vedrørende ansvar for Det Lejede Materiels farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar. 
5.4 Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende. 
5.5 Cramo A/S er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af force majeure og andre udefrakommende og upåregnelige hændelser, herunder men ikke begrænset til arbejdsnedlæggelser, lovlige eller ulovlige strejker, maskinskader, forsinkelser, mv. opstået i anledning af krig, optøjer, brand, myndighedsindgreb, lockout samt vejrlig, herunder lav temperatur, nedbør, kraftig vind samt lignende omstændigheder.

   
6.0  Brug af Det Lejede Materiel
6.1 Cramo A/S’ produkter og materiel er baseret på udlejning til faglærte brugere, hvorfor der alene gives mundtlig vejledning. Der forefindes skriftlig vejledning på materiellet. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af Det Lejede Materiel. Der må ikke foretages forandringer eller reparationer på Det Lejede Materiel uden samtykke fra Cramo A/S.  
6.2 Det Lejede Materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Når Det Lejede Materiel er modtaget på Vor Plads, foretager Cramo eftersyn af Det Lejede Materiel. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt mangelfuld rengøring og sandblæsning betales af Lejer. 
6.3 Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af Det Lejede Materiel og er forpligtet til at sørge for anmeldelse til alle relevante myndigheder, herunder f.eks. Arbejdstilsynet, samt til eventuelle kabel- og ledningsejere. 
6.4 Lejer er forpligtet til at sikre, at materiel, hvortil der kræves førercertifikat, kun anvendes af personer med gyldigt certifikat, ligesom øvrigt materiel alene må betjenes af personale, der besidder de fornødne kundskaber hertil. Lejer er herudover forpligtiget til at drage omsorg for, at de medarbejdere hos Lejer, der anvender Det Lejede Materiel, modtager den fornødne instruktion og oplysning om sikkerhedsmæssige forhold, som efter producentens eller offentlige myndigheders forskrifter skal iagttages ved brug af det pågældende materiel. 
6.5 Lejer er i Lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til at sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier mv. 
6.6 Lejer må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Cramo A/S lade Det Lejede Materiel udføre af Danmark.
6.7 Det Lejede Materiel må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den i Lejekontrakten anførte uden meddelelse til Cramo A/S, ligesom Det Lejede Materiel ikke må fremlejes eller udlånes til tredjemand uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Cramo A/S. 


7.0  Ejendomsret
7.1 Det Lejede Materiel forbliver i Lejeperioden Cramo A/S’ ejendom og må ikke pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Det påhviler Lejer til enhver tid at påse, at Cramo A/S’ identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes i Lejeperioden. 
7.2 Cramo A/S eller dennes repræsentant har til enhver tid ret – men ikke pligt – til at besigtige Det Lejede Materiel. 


8.0  Misligholdelse
8.1 I tilfælde af Lejers væsentlige misligholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler indgået med Cramo A/S, er Cramo A/S berettiget til at hæve aftalen og afhente Det Lejede Materiel, ligesom Lejer på anfordring er forpligtet til at udlevere dette til Cramo A/S eller dennes repræsentant.
8.2 Som væsentlig misligholdelse anses i denne aftale: afsigelse af konkursdekret eller indledning af akkordforhandlinger overfor Lejer; Lejers indtræden i rekonstruktion; udlån eller udlejning af Det Lejede Materiel til tredjemand uden Cramo A/S’ udtrykkelige samtykke, jf. pkt. 7.3; fjernelse eller væsentlig beskadigelse af identifikationsmærker; iværksættelse af forandringer; anden misbrug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til ikke-forskriftsmæssig anvendelse; samt enhver betalingsmisligholdelse. 
8.3 Demontering og tilbagetransport af Det Lejede Materiel sker i tilfælde af ophævelse for Lejers regning og risiko. 


9.0  Driftsudgifter
9.1 Lejer afholder alle udgifter til Det Lejede Materiels montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Hvor Det Lejede Materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes Cramo A/S, opstår ventetid, inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive debiteret Lejer. 


10.0  Lejers ansvar for Det Lejede Materiel
10.1 Det Lejede Materiel skal stedse og under hele Lejeperioden være behørigt forsikret af Lejer. 
10.2 Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt af og på Det Lejede Materiel, herunder for dets betjening i hele Lejeperioden, og indtil Det Lejede Materiel er afhentet af Cramo A/S eller afleveret på Vor Plads. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos det af Cramo A/S anviste forsikringsselskab for hele Lejeperioden, medmindre Lejer dokumenterer, i) at der for hele Lejeperioden er tegnet en forsikring i et af Cramo A/S anerkendt dansk forsikringsselskab, som dækker Det Lejede Materiel og alle de risici, som Lejer efter denne aftale har, og ii) at præmien for hele Lejeperioden er betalt. 
10.3 Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales/erstattes af Lejer. Enhver skade skal straks anmeldes til Cramo A/S. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med anmodning om, at rapport sendes til Cramo A/S senest indenfor 48 timer efter anmeldelsen. Anmeldelse til politiet skal ske senest 24 timer efter hændelsen.


11.0  Forsikringsforhold for materiel lejet i Danmark
11.1 Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos Cramo A/S for hele Lejeperioden. Præmien er inkluderet i lejeprisen og specificeres derfor ikke særskilt på fakturaen. 
11.2 Forsikringen (tingsforsikringen), der er tegnet af Cramo A/S, dækker brand, tyveri, hærværk samt skader, som opstår som følge af en pludselig udefrakommende årsag, eksempelvis påkørsel, nedstyrtende genstande og beskadigelse af karosseri. Forsikringen dækker ikke nogen former for mekanisk/hydraulisk skade eller hærværk på skure, moduler og letvogne. Dog dækkes vandskade på lejede skurvogne, såfremt skaden opstår som følge af utætheder i vognens tilsluttede vandinstallationer, eller nedbør som trænger ind i vognen som følge af skybrud eller stormskade på den lejede vogn. Tyveri er udelukkende dækket, såfremt det lejede befinder sig i aflåst bygning eller bag minimum 2 meter højt hegn og aflåst stålport. 
11.3 Motorkøretøjer er ansvarsforsikret (motoransvar) i henhold til færdselsloven. Ansvarsforsikringen dækker skader forvoldt overfor tredjemand, når motorkøretøjet er i brug som køretøj på færdselslovens område. 
11.4 Ansvarsforsikringen (Motoransvar) dækker ikke, når motorkøretøjet anvendes i en arbejdssituation, og køretøjet i situationen benyttes som arbejdsredskab. 
11.5 Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer o.lign. Disse skader dækkes ikke af den hos Cramo A/S tegnede forsikring. 
11.6 Forsikringen begrænser ikke ansvaret hos Lejer til de nævnte summer. Overskrider skaden således forsikringssummen, er Lejer ansvarlig for det tab, Cramo A/S lider. 
11.7 Lejer hæfter for skader på Det Lejede Materiel med følgende beløb beregnet i forhold til Det Lejede Materiels nyværdi.


11.8 Såfremt materiel, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje igen, betaler Lejer kun halv selvrisiko. 
11.9 Alle skader, der opstår i Lejeperioden, skal uden ophold anmeldes til Cramo A/S.  Lejer har pligt til umiddelbart efter skaden er sket at udfylde og aflevere til Cramo A/S en skadeanmeldelse, som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Skader sket som følge af tyveri, hærværk og anden kriminalitet, skal anmeldes af Lejer til politiet indenfor 24 timer, og Lejer skal sørge for, at politirapport sendes til Cramo A/S.
11.10. Såfremt Lejer kan dokumentere i) at have tegnet tingsforsikring for Det Lejede Materiel svarende til Cramo A/S’ tingsforsikring, og ii) at forsikringen er i kraft, og præmien er betalt i Lejeperioden, kan denne forsikring efter nærmere aftale med Cramo A/S træde i stedet for Cramo A/S’ tingsforsikring. Ved udbetaling af skadeserstatning fra Lejers forsikringsgiver, skal udbetaling udelukkende ske til Cramo A/S.
11.11 Lejer er under alle omstændigheder forpligtiget til, at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt arbejdsskadeforsikring. 

12.0 Betalingsbetingelser
12.1 Betaling sker senest på de(t) i Lejekontrakten fastsatte tidspunkt(er). Såfremt betaling ikke er sket rettidigt for én leverance, er Cramo A/S berettiget til uden ansvar at tilbageholde alle yderligere leverancer til Lejer, indtil betaling er sket, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. 
12.2 Eventuelle rabatter, uanset art, ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, hvor der har været tilknyttet en rabat, forbeholder Cramo A/S sig ret til at fakturere listepris på leverancen. 
12.3 I tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne er Cramo A/S berettiget til, eventuelt ved fogedrettens mellemkomst, at afhente Det Lejede Materiel. 
12.4 Cramo A/S kan til enhver tid forlange forudbetaling af lejeafgiften. 


13.0 Vagtordning
13.1 Lejer kan altid komme i kontakt med Cramo A/S på telefon 70 110 210.. Benyttes servicen udenfor normal åbningstid, debiteres Lejer efter de til enhver tid gældende takster. Både takster og åbningstider findes på www.cramo.dk. 


14.0 Ændringer
14.1 Cramo A/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende Leje- og Forsikringsbetingelser samt lejepriser uden forudgående varsel, bortset fra løbende aftaleforhold hvor ændringerne træder i kraft med en måneds varsel. Den senest opdaterede version vil altid findes på www.cramo.dk


15.0 Lovvalg og værneting
15.1 Enhver tvist, som ikke løses i mindelighed Cramo A/S og Lejer imellem, herunder tvister vedrørende disse vilkårs gyldighed, skal afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Glostrup som 1. instans.
15.2 Aftalen er underlagt dansk ret.