Lt

Nuomos sąlygos

Šios Bendrosios įrangos nuomos sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja sutartinius nuomos santykius tarp UAB „Cramo“ (įmonės kodas 300031995, registruotosios buveinės adresas: Verkių g. 50, LT-09019 Vilnius) (toliau – Bendrovė) ir fizinio asmens (toliau – Klientas).

1. NUOMOS OBJEKTAS

1.1. Šios Bendrosios sąlygos nustato Bendrovės valdomos technikos, įrangos ir kitų objektų (toliau – Nuomos objektas arba Įranga), kuriuos Bendrovė Kliento prašymu už sutartą nuomos mokestį išnuomoja Klientui, nuomos tvarką ir sąlygas.

1.2. Nuomos teisiniai santykiai kiekvieno Nuomos objekto vieneto atžvilgiu yra individualūs (atskiri vieni nuo kitų) ir jiems be šių Bendrųjų sąlygų taikomos šalių raštu sutartos Specialiosios sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos). Nurodytos Specialiosios sąlygos visais atvejais turi būti nustatytos Nuomos objekto perdavimo–priėmimo akte (toliau – Perdavimo aktas), kuris yra privaloma nuomos sutarties dalis, taip pat jos gali būti nustatytos kitame papildomame rašytiniame susitarime.

1.3. Bendrovės darbuotojai paslaugas Klientui teikia tik darbo dienomis ir tik darbo metu, kuris nurodytas interneto svetainėje www.cramo.lt.

2. NUOMOS SANTYKIAI

Nuomos sutartis konkretaus Nuomos objekto vieneto ar Nuomos objektų vienetų grupės atžvilgiu šiomis Bendrosiomis įrangos nuomos sąlygomis laikoma sudaryta, kai Bendrovė su Klientu susitaria dėl specialių konkretaus Nuomos objekto nuomos sąlygų ir įformina tokį susitarimą atitinkamu Perdavimo aktu.

3. NUOMOS LAIKOTARPIS

3.1. Įranga Klientui šių Bendrųjų sąlygų pagrindu išnuomojama tik konkrečiam Perdavimo akte nurodytam laikotarpiui, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 (viena) diena ir kuris (toliau – Nuomos laikotarpis) pasibaigia Perdavimo akte nurodytos dienos 16 (šešioliktą) valandą, jei šalys nesusitaria kitaip. Minimalus Nuomos laikotarpis yra viena diena, nepriklausomai nuo to, kada Įranga paimama ir kada grąžinama.

3.2. Įrangos Nuomos laikotarpis (terminas) skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo Klientui dienos (imtinai) iki Nuomos laikotarpio paskutinės dienos. Įranga TURI būti grąžinta Nuomos laikotarpio paskutinę dieną.

4. ĮRANGOS PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Bendrovė perduoda ir Klientas priima naudoti už nuomos mokestį Nuomos objektą pasirašydami Perdavimo aktą. Grąžindamas Nuomos objektą Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė pasirašytų Įrangos grąžinimo aktą.

4.2. Nuomos objektas jo perdavimo Klientui metu yra tvarkingas ir visiškai  sukomplektuotas. Bendrovė negarantuoja, kad Nuomos objektas nesuges per visą Nuomos laikotarpį, tačiau jei taip nutiktų, Bendrovė įsipareigoja gedimus pašalinti per technologiškai trumpiausią terminą. PASIRAŠYDAMAS PERDAVIMO AKTĄ KLIENTAS TURI PAREIŠKŠTI IR GARANTUOTI, KAD JIS MOKA SAUGIAI DIRBTI SU IŠSINUOMOJAMA ĮRANGA (NUOMOS OBJEKTU) IR KAD JIS NESINUOMOJA TOKIOS ĮRANGOS, SU KURIA NEMOKA AR NETURI TEISĖS DIRBTI. TREČIAJAM ASMENIUI DIRBTI SU IŠSINUOMOTA ĮRANGA KLIENTAS LEIDŽIA IŠIMTINAI SAVO RIZIKA IR ATSAKOMYBE.

4.3. Klientas įsipareigoja dėti visas nuo jo valios priklausančias protingas bei pagrįstas pastangas, kad priėmimo metu būtų patikrinta Nuomos objekto būklė (techninė būklė). Visi nustatyti defektai (jeigu jų yra ir jeigu jie nekliudo saugiai naudoti Nuomos objekto) turi būti pažymėti Perdavimo akte. Perdavimo metu, kiek tai techniškai įmanoma, išbadomas / pademonstruojamas Įrangos veikimas.

4.4. JEIGU NUOMOS OBJEKTO PRIĖMIMO METU KLIENTAS NEGAUNA ATSPAUDINTOS INSTRUKCIJOS, KURI REIKALINGA NORINT SAUGIAI NAUDOTIS NUOMOS OBJEKTU IR JĮ EKSPLOATUOTI (NEBENT TOKIAS INSTRUKCIJAS JIS GAVO PRIEŠ PRIIMDAMAS NUOMOS OBJEKTĄ DĖL PASIKARTOJANČIOS NUOMOS), JIS TURI ATSISAKYTI TIEK PRIIMTI NUOMOS OBJEKTĄ, TIEK PASIRAŠYTI PERDAVIMO AKTĄ.

4.5. Nuomos objekto grąžinimo metu Nuomos objektas turi būti švarus ir ne blogesnės techninės būklės nei buvo Nuomos laikotarpio pradžioje, neskaitant įprasto Nuomos objekto nusidėvėjimo. Grąžindamas Nuomos objektą Klientas taip pat turi grąžinti visus jo priedus (instrukcijas, eksploatavimo tvarkos taisykles ir t. t.). Šio įsipareigojimo pažeidimo atveju Bendrovė turi teisę atlikti reikiamą valymą ir remontą Kliento sąskaita pagal Bendrovės paslaugų kainas (nustatyta Bendrovės kainoraštyje).

4.6. Jei šalys nesusitaria kitaip, Įrangą Klientas paimama bei grąžinama atitinkamo Bendrovės padalinio adresu (Įranga grąžinama į padalinį, iš kurio ji buvo paimta ar Bendrovės pristatyta). Šalims susitarus raštu, už papildomą sutartą atlygį Klientui leidžiama Nuomos objektą grąžinti kitu nei Nuomos objekto paėmimo / pristatymo adresu (šalių sutartu adresu).

Pastaba. Už papildomas paslaugas taikomus tarifus (įkainius) Bendrovė yra nustačiusi ir patvirtinusi savo kainoraštyje. Bendrovė pasilieka teisę apie tai pranešdama savo interneto svetainėje www.cramo.lt kainoraštį keisti bet kuriuo metu.

5. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Klientas yra visiškai atsakingas už saugų ir tinkamą Nuomos objekto naudojimą. Be kita ko, jis privalo užtikrinti, kad Nuomos objekto naudojimo metu būtų laikomasi visų naudojimo ir eksploatavimo instrukcijų (Nuomos objekto eksploatavimo tvarka, sąlygos ir t. t.), gaisro saugos, sanitarijos ir higienos taisyklių nuostatų, taip pat visų kitų taikytinų normatyvinių aktų nuostatų / reikalavimų. Klientas prisiima visišką civilinę atsakomybę už žalą ir nuostolius, kurie gali atsirasti dėl šių taisyklių nesilaikymo.

5.2. Nuomos objektas gali būti naudojamas tik pagal tiesioginę jo paskirtį, ir Klientas privalo užtikrinti, kad asmenys, kurie dirbs su Nuomos objektu, būtų blaivūs ir neapsvaigę nuo narkotinių ar panašių medžiagų, taip pat kad būtų pašalintos bet kokios kitos aplinkybės, kurios naudojant Nuomos objektą galėtų sukelti žalą (nuostolius).

5.3. KLIENTAS PRIVALO UŽTIKRINTI, KAD JOKS ASMUO, KURIS NĖRA TINKAMAI APMOKYTAS DIRBTI SU NUOMOS OBJEKTU, NETURI PATIRTIES IR (AR) ĮGALIOJIMŲ (LICENCIJOS IR PAN.) DIRBTI SU NUOMOS OBJEKTU (KAI TOKS ĮGALIOJIMAS / LICENCIJA REIKALINGAS (-A)) ARBA NĖRA SUPAŽINDINTAS SU NUOMOS OBJEKTO EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖMIS, NETURĖTŲ GALIMYBĖS VALDYTI NUOMOS OBJEKTO IR SU JUO DIRBTI. NEAPMOKYMO DIRBTI SU NUOMOS OBJEKTU ATVEJU ARBA NETURĖJIMO ĮGALIOJIMO DIRBTI SU NUOMOS OBJEKTU ATVEJU DRAUDŽIAMA DIRBTI SU NUOMOS OBJEKTU.

5.4. Klientui leidžiama naudotis Nuomos objektu daugiausia 8 (aštuonias) valandas per dieną, jeigu nėra rašytinio susitarimo dėl ilgesnio naudojimo per dieną laiko, tačiau bet kuriuo atveju su Nuomos objektu nepertraukiamai negalima dirbti ilgiau nei nustatytas maksimalus nepertraukiamo darbo su Nuomos objektu laikas.

5.5. Klientas privalo Bendrovę informuoti apie vietą (statybų aikštelės adresą), kurioje Nuomos objektas bus naudojamas. Klientas neturi teisės be rašytinio Bendrovės leidimo pakeisti Nuomos objekto naudojimo vietos (išskyrus atvejus, kai Nuomos objektas priskiriamas įrankių grupei). Taip pat Klientas įsipareigoja nuolat informuoti Bendrovę apie įrankių grupei priskiriamo Nuomos objekto naudojimo vietą (naudojimo vietos pakeitimą). Jei Bendrovė pareikalauja, Klientas privalo pateikti įrangą inventorizacijai atlikti.

5.6. Nuomos sutarties metu Bendrovė turi teisę atvykti į Kliento nurodytą Nuomos objekto naudojimo vietą, kad įsitikintų, ar laikomasi Nuomos objekto naudojimo taisyklių.

5.7. Klientas negali perkelti Nuomos objekto į teritoriją, esančią už Lietuvos Respublikos ribų.

5.8. Jeigu šalys nesusitarė kitaip, Klientas padengia visas Nuomos objekto naudojimo išlaidas, įskaitant degalų, darbo jėgos, techninių priemonių, einamojo remonto išlaidas, taip pat jis yra atsakingas už kasdienę Nuomos objekto priežiūrą (t. y. prieš kiekvieną Nuomos objekto naudojimą turi atlikti visus prieš kiekvieną naudojimosi Nuomos objektu pradžią numatytus atlikti veiksmus).

5.9. Pastebėjęs Nuomos objekto defektų / gedimą, Klientas privalo nedelsdamas nutraukti visus šia Įranga atliekamus darbus ir nedelsiant (ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos, kai buvo pastebėtas defektas / gedimas) informuoti Bendrovę. Klientui draudžiama pačiam taisyti Nuomos objektą, jeigu dėl tokio taisymo nėra raštu susitarta su Bendrove (Bendrovės techninės priežiūros ir remonto vadovu).

5.10. Jeigu Nuomos objektas Klientui perduodamas su pilnu degalų baku, Klientas Bendrovei Įrangą taip pat privalo grąžinti su pilnu degalų baku. Jeigu grąžinimo metu tokios Įrangos degalų bakas yra nepilnas, Bendrovė jį pripildo ir Klientas privalo kompensuoti Bendrovei šias kuro išlaidas.

5.11. Klientas neturi teisės be rašytinio Bendrovės leidimo subnuomoti ar kokiais nors kitais pagrindais perleisti tretiesiems asmenims, modifikuoti, įkeisti arba kitokiu būdu apsunktini Nuomos objekto.

5.12. Klientas negali Nuomos objekto palikti be priežiūros ir neužtikrinęs tinkamų apsaugos nuo vagystės ir gaisro priemonių. Klientas yra atsakingas už tinkamą Nuomos objekto techninių dokumentų (techninio paso ir t. t.) saugojimą. Jeigu šie dokumentai pametami, Klientui tenka pareiga savo sąskaita juos atkurti arba, jei Klientas neturi galimybės jų atkurti, padengti tokių dokumentų atkūrimo išlaidas.

5.13. Dėl kokių nors priežasčių praradęs Nuomos objektą, Klientas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo sužinojimo apie Nuomos objekto praradimą, apie tai raštu informuoti Bendrovę. Jei Nuomos objektas prarastas dėl trečiųjų asmenų veiksmų, Klientas nedelsdamas privalo apie tai pranešti policijai. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Nuomos objekto netekimo Klientas Bendrovei turi pateikti pranešimą su policijos patvirtinimu, kad Nuomos objektas prarastas, ir atlyginti jai dėl to patirtus nuostolius.

6. NUOMOS MOKESTIS BEI ATSISKAITYMAI

6.1. Nuomos mokestis skaičiuojamas ir turi būti mokamas nuo Nuomos objekto perdavimo Klientui momento iki jo grąžinimo Bendrovei momento, laikantis šiose Bendrosiose sąlygose nustatytos tvarkos. Nuomos objekto praradimo atveju nuomos mokestis mokamas, iki Bendrovei sumokama prarasto Nuomos objekto vertė (imtinai). Klientas pavėlavęs laiku grąžinti Įrangą privalo Bendrovei sumokėti nuomos mokestį už visą pavėluotą laiką bei atlyginti nuostolius (Civilinio kodekso 6.499 str.).

6.2. Jei atskirai nesutarta kitaip, nuomos mokestis skaičiuojamas remiantis esamu Bendrovės nuomos paslaugų kainoraščiu. Papildomai prie bet kokių mokėjimų pagal  nuomos sutartį Klientas Bendrovei privalo sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM), jeigu jis taikomas.

Pastaba. Kainos už nuomą, paslaugas ir t. t. nustatytos Bendrovės pateiktame kainoraštyje, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.cramo.lt. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu keisti kainoraštį, informuodama apie pokyčius savo tinklalapyje www.cramo.lt.

6.3. Jei konkrečiuose Sutarties prieduose nenurodyta kita tvarka, Nuomos mokestis, taip pat bet kokie mokesčiai už kitas paslaugas Bendrovei TURI BŪTI mokami SĄSKAITOS UŽ PASLAUGAS IŠRAŠYMO DIENĄ ARBA AVANSU, JEI BENDROVĖ TO REIKALAUJA. nuomos mokestis avansu mokamas už visą Nuomos laikotarpį (bei visas paslaugas), bet ne mažiau kaip už 5 (penkias) dienas. grąžinus įrangą, nepanaudota avanso suma grąžinama, jei KLIENTAS neturi įsiskolinimų.

6.4. PERDAVIMO AKTE NURODYTĄ NUOMOS MOKESTĮ BENDROVĖ VIENAŠALIŠKAI GALI PAKEISTI APIE TAI KLIENTĄ INFORMAVUSI PRIEŠ 30 DIENŲ.

6.5. Jeigu Nuomos objektas yra pamestas / sunaikintas arba dėl kokių kitų priežasčių Klientas jį prarado, Bendrovė turi teisę nuomos mokestį skaičiuoti, iki Klientas Bendrovei pateiks rašytinį pranešimą su policijos patvirtinimu, kad Nuomos objektas prarastas, ir atlygins jai dėl to patirtus nuostolius.

6.6. Šalys susitaria, kad jei nuomos sutartis nutraukiama ar pasibaigia  bet kokiu kitu pagrindu, ir Bendrovė turi vykti pas Klientą atsiimti Įrangos, Klientas tokiu atveju Bendrovei privalo sumokėti jos patirtas Įrangos parsigabenimo į buveinę išlaidas bei su tuo susijusias papildomas Bendrovės išlaidas.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Jeigu Klientas laiku neatlieka kokių nors mokėjimų, už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną jis Bendrovei moka 0,06 % (šešių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Gauta suma Bendrovė turi teisę visų pirma padengti netesybas. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo įsipareigojimų vykdymo.

7.2. Klientas yra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl Nuomos objekto praradimo, ir už nuostolius, padarytus Nuomos objektui jį naudojant, kiek tai nėra įprasto nusidėvėjimo pasekmė, taip pat už kitus pagal nuomos sutartį Kliento atsakomybei tenkančius nuostolius.

7.3. Jeigu Klientas pablogina Nuomos objekto būklę arba Nuomos objekto būklė pablogėja dėl veiksmų, dėl kurių neigiamų pasekmių atsiradimo atsakomybė tenka Klientui, jis privalo Bendrovei visiškai atlyginti Nuomos objekto remonto (vertės ir funkcionalumo atkūrimo) išlaidas, taip pat dėl to patirtus nuostolius. Nuomos objekto būklės pabloginimu laikomas bet koks Nuomos objekto vertės ir (ar) jo funkcionalumo sumažėjimas, nesąlygotas normalaus nusidėvėjimo, taip pat bet kokie kiti Nuomos objekto trūkumai, neaptarti Perdavimo akte Nuomos laikotarpio pradžioje.

Atitinkamai Klientas visais atvejais yra atsakingas už Nuomos objekto praradimą (įskaitant vagystę) ir (ar) Nuomos objekto sunaikinimą, išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybių sukeltus atvejus. Apie Nuomos objekto praradimą arba sunaikinimą Bendrovė turi būti informuota per vieną darbo dieną.

7.4. BENDROVĖ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ (NUOSTOLIUS), KURIĄ NUOMOS OBJEKTAS (KAIP PADIDINTO PAVOJAUS ŠALTINIS) AR JO NAUDOJIMAS SUKELIA NUOMOS TERMINO METU. ŠIUO ATVEJU KLIENTUI KAIP NUOMOS OBJEKTO VALDYTOJUI IR NAUDOTOJUI TENKA VISA ATSAKOMYBĖ DĖL VISOS ŽALOS (NUOSTOLIŲ), KURIĄ SUKĖLĖ NUOMOS OBJEKTAS KLIENTUI AR BET KURIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS (TREČIŲJŲ ASMENŲ TURTUI, GYVYBEI AR SVEIKATAI).

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį ar bet kurį jos priedą dėl Specialiųjų sąlygų, jeigu kita šalis pažeidžia sutartas sąlygas ir neištaiso pažeidimo per 2 (dvi) dienas. Pranešimas dėl nutraukimo siunčiamas faksu, elektroniniu paštu arba registruotuoju paštu (faksu ar elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas laikomas įteiktu jo išsiuntimo dieną, registruotuoju paštu išsiųstas pranešimas visais atvejais laikomas įteiktu trečią dieną nuo jo išsiuntimo).

8.2. Bendrovė gali nedelsdama vienašališkai nutraukti sutartį ar bet kurį jos priedą dėl Specialiųjų sąlygų ir atsiimti Nuomos objektą iš Kliento, jeigu: (i) Klientas tampa nemokus; (ii) Klientas vėluoja vykdyti bet kokį mokėjimą ar įsipareigojimą daugiau nei 2 (dvi) dienas; (iii) Klientas nesivadovauja Nuomos objekto naudojimo instrukcija arba kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus pagal 5.3 punktą; (iv) Klientas naudoja Nuomos objektą tikslams, kuriems Nuomos objektas nėra skirtas; (v) Klientas perleido Nuomos objektą tretiesiems asmenims arba perkėlė Nuomos objektą į kitą vietą ir negali įrodyti, kad Nuomos objektas naudojamas pagal sutarties bei Specialiąsias sąlygas; (vi) Klientas pateikė neteisingą informaciją apie faktus, turinčius įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

8.3. Bet kuriuo nuomos sutarties nutraukimo atveju Klientas privalo ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo sutarties nutraukimo grąžinti Nuomos objektą Bendrovei ir sumokėti nuomos mokestį už visą Nuomos laikotarpį bei kitas mokėtinas sumas (už paslaugas, prekes ir t. t.).

9. KITOS NUOSTATOS

Visa informacija, susijusi su šalių sutartiniais santykiai bei jų vykdymu, laikoma konfidencialia.

KLIENTO ASMENS DUOMENIS TINKAMO NUOMOS SUTARTINIŲ SANTYKIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS BEI UŽTIKRINIMO TIKSLAIS UAB „CRAMO“ TVARKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA.

UAB „CRAMO“, įmonės kodas 300031995, PVM mokėtojo kodas LT100001044515, adresas: Verkių g. 50, LT-09109 Vilnius, Lietuva, el. paštas info.lt@cramo.com; tel. + 370 5 235 7040, faks. + 370 5 264 1857, a. s. LT537044060004152005, AB „SEB“ bankas, banko kodas 70440.

Bendrosios įrangos nuomos sąlygos fiziniams asmenims >> 

E-pay prašymo forma >>

Įgaliojimas >>