Lv

Nomas noteikumi

Godājamais klient! SIA Cramo ar prieku iznomās jums visdažādāko būvtehniku, sniegs konsultācijas instrumentu un tehnikas nomai, kā arī informēs jūs par tās lietošanas īpatnībām.

Šie Vispārīgie nomas noteikumi (turpmāk tekstā „Vispārīgie nosacījumi“) noslēgti starp SIA „CRAMO” (reģistrācijas Nr. 40003682964, juridiskā adrese Zolitūdes 89, Rīga, LV-1046) (turpmāk tekstā "Sabiedrība") un Klientu, kurš ir fiziska persona;

1. NOMAS PRIEKŠMETS

1.1. Šie Vispārīgie nosacījumi nosaka Sabiedrības valdījumā esošo mehānismu, aprīkojuma un citu vienību (turpmāk tekstā - „Nomas objekts” vai „Aprīkojums”), kurus Sabiedrība pēc Klienta lūguma un par norunāto Nomas maksu iznomā Klientam, nomas kārtību un noteikumus.

1.2. Nomas juridiskās attiecības par katru Nomas objekta vienību ir individuālas (cita no citas atšķiras), un paralēli šiem Vispārīgajiem nosacījumiem  tām tiek piemēroti Pušu rakstiski norunāti īpaši nosacījumi. Augstāk minētie īpašie nosacījumi (turpmāk saukti „Īpašie nosacījumi”) visos gadījumos ir jānorāda Nomas objekta Nodošanas-pieņemšanas aktā jeb Nodošanas aktā (turpmāk saukts “Nodošanas akts”), kas ir obligāta šī Līguma sastāvdaļa, kā arī tie var būt atrunāti, noslēdzot citu rakstisku vienošanos.

1.3. Sabiedrības darbinieki nodrošinās pakalpojumus Klientam saskaņā ar šo Līgumu tikai darba dienās un darba stundās, kas attiecīgi ir norādītas mājas lapā www.cramo.lv.

2. NOMAS ATTIECĪBAS

Nomas līgums par konkrētu Nomas objekta vienību vai Nomas objekta vienību grupu tiek uzskatīts par noslēgtu saskaņā ar šiem Vispārīgiem nosacījumiem, kad Puses vienojas par konkrētā Nomas objekta Īpašajiem nomas nosacījumiem un šādu vienošanos noformē, sastādot attiecīgu Nodošanas aktu.

3. NOMAS PERIODS

3.1. Saskaņā ar šiem Vispārīgiem nosacījumiem Aprīkojums tiek iznomāts Klientam tikai uz noteiktu Nodošanas aktā definētu termiņu, kas nevar būt īsāks par 1 (vienu) dienu un kas (Nomas periods) iztek plkst. 16:00 (sešpadsmitos) tajā dienā, kas norādīta Nodošanas aktā, ja vien Puses nav vienojušās citādi. Minimālais Nomas periods ir viena diena, neatkarīgi no tā, kad Aprīkojums ir saņemts un kad atgriezts.

3.2. Nomas perioda (termiņa) aprēķināšana attiecībā uz Aprīkojumu tiks uzsākta dienā, kad Aprīkojums tiks nodots Klientam (ieskaitot šo dienu) un termiņš tiks aprēķināts līdz pēdējai Nomas perioda dienai. APRĪKOJUMS IR JĀATGRIEŽ NOMAS PERIODA PĒDĒJĀ DIENĀ.

4. APRĪKOJUMA PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

4.1. Sabiedrība nodod un Klients pieņem lietošanā par Nomas maksu Nomas objektu, parakstot Nodošanas aktu. Atdodot Nomas objektu, Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība izsniegtu Aprīkojuma atgriešanas aktu.

4.2. Nododot Nomas objektu Klientam, tam jābūt tehniskā kārtībā un pilnībā nokomplektētam. Ņemot vērā to, ka nav iespējams nodrošināt, ka Nomas objekts visā Nomas perioda laikā nesalūzīs, Sabiedrība nenodrošina to, ka Nomas objekts visā Nomas perioda laikā nesalūzīs, bet tā apņemas visīsākajā tehnoloģiski iespējamā laikā novērst bojājumus. PARAKSTOT NODOŠANAS AKTU, KLIENTS APLIECINA UN GARANTĒ, KA ZINA, KĀ DROŠI STRĀDĀT AR NOMĀTO APRĪKOJUMU (NOMAS OBJEKTU) UN ATTIECĪGI, KA VIŅŠ NENOMĀS NEVIENU APRĪKOJUMU, AR KO VIŅŠ NEPROT STRĀDĀT VAI AR KO STRĀDĀT VIŅAM NAV TIESĪBU. KLIENTS PIELAIDĪS TREŠO PERSONU PIE NOMĀTĀ APRĪKOJUMA IZMANTOŠANAS PILNĪBĀ UZ SAVU RISKU UN ATBILDĪBU.

4.3. Klients uzņemas saistības veikt visas no tā gribas atkarīgās saprātīgās darbības Nomas objekta stāvokļa (tehniskā stāvokļa) pārbaudei tā saņemšanas brīdī. Visi konstatētie defekti (ja tādi ir un ja tie netraucē droši lietot Nomas objektu) jāatzīmē Nodošanas aktā. Aprīkojuma nodošanas brīdī tā darbība tiks pārbaudīta/nodemonstrēta, cik vien tas ir tehniski iespējams.

4.4. JA NOMAS OBJEKTA PIEŅEMŠANAS BRĪDĪ KLIENTS NESAŅEM VISAS NODRUKĀTĀS INSTRUKCIJAS, KAS TAM NEPIECIEŠAMAS, LAI DROŠI IZMANTOTU UN EKSPLUATĒTU NOMAS OBJEKTU (IZŅEMOT, JA TAS SAŅĒMA ŠĀDAS INSTRUKCIJAS PIRMS NOMAS OBJEKTA PIEŅEMŠANAS, JA NOMA IR ATKĀRTOTA), TAM IR JĀATSAKĀS PIEŅEMT NOMAS OBJEKTU UN PARAKSTĪT NODOŠANAS AKTU.

4.5. Nomas objekta atgriešanas brīdī tam ir jābūt tīram un ne sliktākā tehniskā stāvoklī, kā tas bija Nomas termiņa sākumā, ņemot vērā normālu Nomas objekta nolietojumu. Atdodot Nomas objektu, Klientam tāpat ir jāatdod visi tā pielikumi (instrukcijas, ekspluatācijas norādījumi u.t.t.). Augstāk norādītā pienākuma neievērošanas gadījumā Sabiedrībai ir tiesības veikt nepieciešamo tīrīšanu un remontu uz Klienta rēķina saskaņā ar Sabiedrības pakalpojumu cenām (kas noteiktas Sabiedrības cenrādī).

4.6. Ja nav norunāts citādi, Klients pieņem un nodod Nomas objektu attiecīgā Sabiedrības nomas punkta adresē (atgriešanas gadījumā Aprīkojums ir jānodod attiecīgajā nomas punktā, no kura tas tika saņemts vai Sabiedrības piegādāts). Ja Puses vienojas rakstiski, Klients par pielīgtu papildus samaksu būs tiesīgs nodot Nomas objektu citā adresē, nekā tā, no kuras Nomas objekts tika saņemts/piegādāts (t.i. adresē, par kuru Puses būs vienojušās).

Piezīme: Tarifus (cenas) par papildu pakalpojumiem noteiks Sabiedrība un norādīs attiecīgā Sabiedrības apstiprinātā cenu lapā. Sabiedrība patur tiesības mainīt cenu lapu jebkurā brīdī, informējot par izmaiņām savā mājas lapā www.cramo.lv.

5. CITAS PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Klients pilnībā atbild par drošu un pareizu Nomas objekta lietošanu un cita starpā tas apņemas nodrošināt, ka Nomas objekta lietošanas laikā tiks ievērotas visas lietošanas un ekspluatācijas instrukcijas (Nomas objekta ekspluatācijas noteikumi, termiņi un tml.), ugunsdrošības, sanitārijas un higiēnas noteikumu nostādnes, kā arī visos citos piemērojamajos normatīvajos aktos spēkā esošie nosacījumi / prasības. Klients uzņemas pilnīgu civiltiesisku atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties šo noteikumu neievērošanas dēļ.

5.2. Nomas objektu drīkst lietot tikai tam paredzētajam tiešajam mērķim, un Klients garantē, ka personas, kuras strādās ar Nomas objektu, nebūs alkohola reibumā un neatradīsies narkotisko un citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī, ka tiks novērsti jebkuri citi apstākļi, kas Nomas objekta lietošanas laikā varētu izraisīt kaitējuma (zaudējumu) rašanos.

5.3. KLIENTS ARĪ APŅEMAS NODROŠINĀT, KA NEVIENAI PERSONAI, KAS NAV PIENĀCĪGI APMĀCĪTA STRĀDĀT AR NOMAS OBJEKTU VAI TAI NAV NEKĀDAS PIEREDZES UN/VAI PILNVAROJUMA (APLIECĪBAS VAI TML.) STRĀDĀT AR NOMAS OBJEKTU (JA ŠĀDA PILNVARA/APLIECĪBA IR NEPIECIEŠAMA), VAI JA TĀ NAV IEPAZĪSTINĀTA AR NOMAS OBJEKTA EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMIEM, NEBŪS IESPĒJAS VADĪT UN STRĀDĀT AR NOMAS OBJEKTU. ATTIECĪGI KLIENTS APSTIPRINA, KA TAS SAPROT UN PIEKRĪT TAM, KA BEZ APMĀCĪBAS DARBAM AR NOMAS OBJEKTU VAI, JA NAV NEPIECIEŠAMĀ PILNVAROJUMA DARBAM AR NOMAS OBJEKTU, AR NOMAS OBJEKTU STRĀDĀT IR AIZLIEGTS.

5.4. Klients drīkst izmantot Nomas objektu maksimāli astoņas (8) stundas dienā, ja vien nav panākta rakstiska vienošanās par ilgāku lietošanas laiku, bet jebkurā gadījumā nav pieļaujams nepārtraukti strādāt ar Nomas objektu ilgāku laiku, nekā noteiktais maksimālais nepārtraukta darba laiks ar Nomas objektu. 

5.5. Klientam jāinformē Sabiedrība par vietu (būvlaukuma adresi), kur tiks lietots Nomas objekts. Klientam nav tiesību bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas mainīt Nomas objekta lietošanas vietu (izņemot gadījumus, kad Nomas objekts pieskaitāms „Instrumentu” grupai). Attiecīgi Klients apņemas pastāvīgi informēt Sabiedrību par Nomas objekta, kas pieskaitāms „Instrumentu” grupai, lietošanas vietu (lietošanas vietas maiņu). Ja Sabiedrība attiecīgi pieprasīs, Klientam tad būs jāizsniedz Aprīkojums inventarizācijai.

5.6. Nomas līguma darbības laikā Sabiedrībai ir tiesības ierasties Klienta norādītajā Nomas objekta lietošanas vietā, lai pārliecinātos, vai tiek ievēroti Nomas objekta lietošanas noteikumi.

5.7. Klients nedrīkst pārvietot Nomas objektu uz teritorijām, kas ir ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

5.8. Ja Puses nevienojas citādi, Klients sedz visus Nomas objekta lietošanas izdevumus, ieskaitot izdevumus par degvielu, darbaspēku, kārtējo tehnisko apkopi, izdevumus obligātajam (tekošajam) remontam, kā arī ir atbildīgs par Nomas objekta ikdienas apkopi (proti, pirms katras Nomas objekta lietošanas jāizpilda visas darbības, ko ir paredzēts izpildīt pirms katras Nomas objekta lietošanas uzsākšanas).

5.9. Konstatējot Nomas objekta defektus, Klientam nekavējoties jāpārtrauc visi darbi, kas tiek veikti, izmantojot šo Aprīkojumu, un nekavējoties (ne vēlāk kā līdz tās darba dienas, kad tika pamanīti defekti, beigām) jāinformē Sabiedrība. Klientam aizliegts pašam remontēt Nomas objektu, ja vien šādi remonti nav norunāti rakstiski ar Sabiedrību (Sabiedrības Servisa vadītāju).

5.10. Ja Nomas objekts tiek nodots Klientam ar pilnu degvielas tvertni, Klientam jāatdod šis Nomas objekts Sabiedrībai ar tādu pašu pilnu degvielas tvertni. Ja atdošanas brīdī šī Nomas objekta degvielas tvertne nav pilna, Sabiedrība to piepilda un Klientam ir jākompensē Sabiedrībai šie degvielas izdevumi.

5.11. Klientam nav tiesību bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas nodot Nomas objektu apakšnomā vai uz kādiem citiem pamatiem to nodot trešajām personām, modificēt, ieķīlāt vai kādā citā veidā apgrūtināt.

5.12. Klients nedrīkst atstāt Nomas objektu bez uzraudzības un pienācīgas apsardzes, tam jānodrošina pasākumi pret apzagšanu un ugunsgrēku. Klients ir atbildīgs par Nomas objekta tehnisko dokumentu (tehniskās pases u.t.t.) glabāšanu. Ja šie dokumenti tiek pazaudēti, Klientam uz sava rēķina tie ir jāatjauno vai, ja Klients nevar tos atjaunot, jāsedz izdevumi par šo dokumentu atjaunošanu.

5.13. Ja Klients jebkāda iemesla dēļ nozaudē Nomas objektu, viņam ir pienākums rakstveidā informēt Sabiedrību par notikušo nekavējoties un visos gadījumos ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas, kopš viņam tapis zināms par Nomas objekta nozaudēšanu. Ja Nomas objekts ir nozaudēts trešās personas darbību dēļ, Klientam par to nekavējoties ir jāinformē policija, kā arī ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Nomas objekta nozaudēšanas Sabiedrībai ir jāiesniedz paziņojums ar policijas apstiprinājumu, ka Nomas objekts ir nozaudēts un jāatlīdzina Sabiedrībai zaudējumi, kas tādēļ cēlušies.

6. NOMAS MAKSA UN MAKSĀJUMI

6.1. Nomas maksa tiek aprēķināta un maksāta no Nomas objekta nodošanas Klientam brīža līdz tā atdošanai Sabiedrībai brīdim, ievērojot šajos Vispārīgos nosacījumos noteikto kārtību. Nomas objekta zaudējuma gadījumā Nomas maksa tiek maksāta līdz brīdim, kamēr tiek samaksāta zaudētā Nomas objekta vērtība Sabiedrībai (šo dienu ieskaitot). Gadījumā, ja Klients kavē Aprīkojuma atgriešanu, Klients apmaksās Sabiedrībai Nomas maksu par visu termiņu, kuru Klients ir aizkavējis Aprīkojuma atgriešanu un atlīdzinās zaudējumus.

6.2. Ja puses nav īpaši vienojušās citādi, nomas maksa tiek aprēķināta, balstoties uz Sabiedrības Nomas pakalpojumu cenrādi. Papildus jebkādiem maksājumiem saskaņā ar šo Līgumu Klients apmaksās Sabiedrībai pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tāds piemērojams. Piezīme. Nomas, Pakalpojumu, Preču u.t.t. cenas ir noteiktas attiecīgā cenrādī, kuru sastāda Sabiedrība un kurš ir publicēts mājas lapā: www.cramo.lv. Sabiedrībai ir tiesības mainīt cenu lapu jebkurā brīdī, informējot par izmaiņām tās mājas lapā: www.cramo.lv.

6.3. JA ATSEVIŠĶĀ LĪGUMĀ NAV NOTEIKTA CITA KĀRTĪBA, NOMAS MAKSA TĀPAT KĀ JEBKURI CITI MAKSĀJUMI PAR CITIEM PAKALPOJUMIEM TIKS MAKSĀTA SABIEDRĪBAI PAKALPOJUMU RĒĶINA IZRAKSTĪŠANAS DIENĀ VAI ARĪ AVANSĀ, JA SABIEDRĪBA PIEPRASA AVANSA MAKSĀJUMU. AVANSA MAKSĀJUMA GADĪJUMĀ NOMAS MAKSA IR JĀAPMAKSĀ AVANSĀ PAR VISU NOMAS PERIODU (UN PAR VISIEM PAKALPOJUMIEM), BET NE MAZĀK KĀ PAR 5 (PIECĀM) DIENĀM. JA APRĪKOJUMS TIEK NODOTS UN KLIENTAM NAV NEKĀDU PARĀDU, NEIZMANTOTĀ AVANSA MAKĀJUMA SUMMA ATTIECĪGI TIKS VIŅAM ATGRIEZTA.

6.4. NOMAS MAKSĀJUMA APMĒRU, KAS IR NOTEIKTS ATTIECĪGAJĀ NODOŠANAS AKTĀ, SABIEDRĪBA VAR MAINĪT VIENPERSONISKI, BRĪDINOT PAR TO KLIENTU TRĪSDESMIT (30) DIENAS IEPRIEKŠ.

6.5. Ja Nomas objekts ir zaudēts / gājis bojā vai arī kādu citu iemeslu dēļ vairs neatrodas Klienta rīcībā, Sabiedrība ir tiesīga aprēķināt Nomas maksu līdz brīdim, kamēr Sabiedrība (Sabiedrības grāmatvedība) saņem rakstisku paziņojumu ar policijas apstiprinājumu, ka Nomas objekts ir zaudēts, un kamēr Klients atlīdzina Sabiedrībai tā dēļ radušos zaudējumus.

6.6. Ja nomas līguma termiņš ir iztecējis vai tas tiek pārtraukts cita iemesla dēļ un Sabiedrībai ir jādodas pie Klienta, lai paņemtu atpakaļ Aprīkojumu, Puses vienojas, ka tādā gadījumā Klientam ir jāatlīdzina Sabiedrībai tās taisītie izdevumi par Aprīkojuma atgriešanu atpakaļ uz tās pienācīgo adresi un ar to saistītie papildus izdevumi, kas Sabiedrībai radušies.

7. ATBILDĪBA

7.1. Ja Klients laikus neveic kādu maksājumu, tas par katru nokavēto dienu Sabiedrībai maksā nokavējuma procentus 0,06 % (nulle komats nulle seši procenti) apmērā no laikus nesamaksātās summas. Saņemto summu Sabiedrība ir tiesīga vispirms novirzīt nokavējuma procentu segšanai. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo no atbildības par saistību izpildi.

7.2. Klients atbild par zaudējumiem, kas radušies Nomas objekta zaudēšanas dēļ, kā arī par zaudējumiem, kas radušies Nomas objektam tā lietošanas laikā, ciktāl tas nebūs normāla nolietojuma rezultāts, kā arī par citiem zaudējumiem, kas saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem ir Klienta atbildība.

7.3. Ja Klients pasliktina Nomas objekta stāvokli vai arī Nomas objekta stāvoklis pasliktinās tādu darbību dēļ, kuru negatīvo seku iestāšanās ir Klienta atbildība, tam pilnībā jāatlīdzina Sabiedrībai Nomas objekta remonta (vērtības un funkcionalitātes atjaunošanas)  izdevumi, kā arī tā dēļ radušies zaudējumi. Par Nomas objekta stāvokļa pasliktināšanos tiek uzskatīta jebkāda Nomas objekta vērtības un/vai tā funkcionalitātes samazināšanās, ko nav radījis normāls nolietojums, kā arī jebkādi citi Nomas objekta trūkumi, kuri nav atrunāti Nodošanas aktā, uzsākot Nomas periodu.

Attiecīgi visos gadījumos Klients ir atbildīgs par Nomas objekta zaudējumu (ieskaitot zādzību) un/vai Nomas objekta iznīcināšanu, izņemot, ja tas notiek nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par Nomas objekta zaudējumu vai iznīcināšanu Sabiedrība jāinformē vienas darba dienas laikā.

7.4. SABIEDRĪBA NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR KAITĒJUMU (ZAUDĒJUMIEM), KURU NOMAS OBJEKTS (KĀ PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS AVOTS) VAI RĪCĪBA AR TO RADĪJUŠAS NOMAS TERMIŅA LAIKĀ. ŠAJĀ GADĪJUMĀ KLIENTAM KĀ NOMAS OBJEKTA PĀRVALDĪTĀJAM UN LIETOTĀJAM IR JĀUZŅEMAS VISA ATBILDĪBA PAR VISU KAITĒJUMU (ZAUDĒJUMIEM), KURU NOMAS OBJEKTS VAI RĪCĪBA AR TO IR RADĪJUŠAS TREŠAJĀM PERSONĀM (TREŠO PERSONU ĪPAŠUMAM, DZĪVĪBAI VAI VESELĪBAI).

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA

8.1. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu vai jebkuru tā Īpašo nosacījumu pielikumu, ja otra Puse pārkāpj norunātos nosacījumus un nenovērš pārkāpumu 2 (divu) dienu laikā. Paziņojums par nomas līguma izbeigšanu tiek sūtīts pa faksu, elektronisko pastu vai ierakstītā vēstulē (pa faksu vai elektronisko pastu pārsūtītais ziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu tā izsūtīšanas dienā; tikai ierakstītā vēstulē izsūtīts paziņojums visos gadījumos tiek uzskatīts par iesniegtu trešajā dienā no tā izsūtīšanas).

8.2. Sabiedrība var nekavējoties vienpusēji izbeigt nomas līgumu vai jebkuru tā pielikumu (Līgumu par Īpašiem nosacījumiem) un atgūt no Klienta Nomas objektu, ja: (i) Klients kļūst maksātnespējīgs; (ii) Klients kavē jebkuru maksājumu vai pienākumu izpildi ilgāk nekā 2 (divas) dienas; (iii) Klients neievēro Nomas objekta lietošanas instrukciju vai kā citādi pārkāpj savas saistības, kas tam noteiktas 5.3.punktā; (iv) Klients izmanto Nomas objektu mērķiem, kuriem Nomas objekts nav paredzēts; (v) Klients ir nodevis Nomas objektu trešajām personām vai arī pārvietojis Nomas objektu uz citu vietu un Klients nevar pierādīt, ka Nomas objekts tiek izmantots saskaņā ar nomas līgumu un Īpašajiem nosacījumiem; (vi) Klients ir sniedzis nepatiesu informāciju par faktiem, kas var ietekmēt pienācīgu nomas līguma izpildi.

8.3. Jebkurā nomas līguma vai Īpašo nosacījumu izbeigšanas gadījumā Klientam ir pienākums ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no nomas līguma vai Īpašo nosacījumu pielikuma izbeigšanas dienas atdot Nomas objektu Sabiedrībai un veikt nomas un citus (Pakalpojums, Prece) maksājumus par visu periodu.

9. CITI NOSACĪJUMI 

Visi līgumtiesisko attiecību nosacījumi un ar tā izpildi saistītā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

SIA “CRAMO” APSTRĀDĀ JEBKĀDUS KLIENTA PERSONAS DATUS LĪGUMATTIECĪBU PIENĀCĪGAS KONTROLES UN IZPILDES VAJADZĪBĀM TIKAI SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKĀ SPĒKĀ ESOŠO LIKUMDOŠANAS AKTU, KAS REGULĒ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU, PRASĪBĀM.

 SIA „CRAMO”, reģistrācijas numurs: 40003682964, PVN maksātāja kods: LV40003682964, juridiskā adrese: Zolitūdes 89, Rīga, LV-1046, Latvija; E-pasts: info.lv@cramo.com; Tālr.: +371 67 387 555, +371 67 387 556, 8555, Fakss: +371 67 387 557, Konta Nr.: LV39 UNLA 0050 0043 72327; AS SEB BANKA; SWIFT: UNLALV2X.

Vispārējie iekārtu nomas noteikumi fiziskām personām >>

E-rēķina pieteikuma veidlapa >>

Pilnvara >>