Nb

Vi bryr oss!

Det er vårt samfunnsansvar å bry oss om alle våre kunder og andre samarbeidspartnere. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre oss, og for å innarbeide våre verdier i hele organisasjonen. Vårt mål er å opprettholde tilliten hos kundene våre.

Cramo Care er vår måte å drive virksomheten på. Vi har 100% fokus på det ansvaret konsernet har for å sikre at oppgavene vi utfører skal komme kundene til gode.

Cramo Care

Hva vi gjør som selskap har ofte konsekvenser som går utover det som har med  forretningsvirksomheten vår å gjøre. Derfor ønsker vi et aktivt samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunn for å bidra til en positiv utvikling; Vi har en ikke-diskriminerende holdning til ansettelser, vi støtter idrett og sunn livsstil, og vi deltar jevnlig i sosiale, non-profit NGO (non-governmental organizations)- prosjekter.

Vårt rammeverk for bærekraft  - Cramo Care - er basert på FNs Global Compact, ISO 2600 og GRI. Cramo Care inkluderer også etiske retningslinjer og forretningsetikk, samt etiske retningslinjer for leverandørene våre.

Vi har utviklet bærekraftige tjenester og løsninger som tar utgangspunkt i de lokale forholdene og kundenes behov.

Customer Care

Kundetilfredshet betyr alt for Cramo. Vi ønsker å lytte til kundenes behov og ideer. Vi har en kundededikert kontaktperson i alle våre markeder som kundene våre enkelt kan kontakte for å ta opp alle typer spørsmål eller diskutere ideer og innspill.

Det gir oss en god plattform for dialog og rask kunnskap om kundenes behov. Cramo Customer Care inkluderer kundetilfredshet, trygge løsninger, energi-effektive løsninger, anti-korrupsjon og høy forretningsetikk.

Andre tjenester

Alle som leier hos Cramo skal være sikre på at samtlige maskiner og utstyr møter alle krav til HMS.
Cramo tilbyr tjenester og løsninger som kan kjøpes separat eller i sammenheng med leie av maskiner og utstyr. Målet er å gjøre arbeidsdagen din trygg, enkel og effektiv.

Dette er noen av våre tjenester:

Oppvarming og uttørking
Riktig valg av metode og utstyr er avgjørende for å tilfredsstille kravene til oppvarming og uttørking. Cramo tilbyr energieffektive løsninger, prosjektering, montering og dokumentasjon. 

Fuktkontroll
Å beskytte bygg og konstruksjoner mot fukt er viktig. Cramo tilbyr fuktkontroll for nye og eksisterende bygg. Tjenesten inkluderer planlegging av tiltak, dimensjonering og installasjon samt overvåking og kontroll.

Hjelp ved fuktskade
Cramo kan også hjelpe når fuktskaden allerede er et faktum. Vi tar ansvar for måling og kartlegging av fukten samt organisering og levering av tørkeutstyr.

Energisparing 
Cramo gjør mange tiltak for å redusere energibruk. Vi tilbyr blant annet isolasjonsmetoder og utendørsbelysning som reduserer energiforbruket på byggeplassen med henholdsvis 35 og 50 prosent.

Byggetablering
Vi vet at god service og effektiv prosjektstyring er nøkkelen til et vellykket byggeprosjekt. Derfor tilbyr vi Byggetablering – et konsept som sørger for at du alltid har rask og enkel tilgang på utstyr og tjenester hos Cramo. 

Les mer om Byggetablering her.

Tilbakemeldinger fra kunder og markedsundersøkelser

For å forbedre oss og møte kundens forventninger, "lytter" vi i Cramo regelmessig til våre kunder.

Våre selgere og våre kunderådgivere er den primære kilde for tilbakemeldinger fra kundene. "Lytte" er en viktig del av vår felles og enhetlige salgsprosess.

NPS (Net Promoter Score) er metoden og verktøyet vi bruker for å følge opp kundetilfredsheten. Dette gjøres hvert kvartal.

For å få dypere innsikt i leievaner, bevissthet, lojalitet og varemerke, utfører vi hvert år en spørreundersøkelse. Denne er rettet mot hele kundesegmentet

“Kunderepresentanten” er uavhengig, og har en funksjon som er skilt ut fra linjeorganisasjonen og den vanlige klageprosessen. Hensikten med kunderepresentant-rollen er å lytte og å sikre at vi følger opp alle kunders ideer eller kritikk. Dermed får vi kunnskap som gjør at vi kan forbedre vår drift.

Cramo tilbyr gode arbeidsbetingelser og muligheter for de ansatte - både med tanke på personlig og profesjonell utvikling. Dette øker de ansattes motivasjon, og arbeidsglede.

Vårt medarbeideransvar

Cramo har 2500 ansatte i 14 land. Vi ønsker å tilby trygge, sunne og utviklende arbeidsplasser for alle. Resultatene våre avhenger av at nøkkelkompetanse utfordres og utvikles.

En bedriftskultur basert på mangfold er viktig for Cramos positive utvikling. Vi ønsker at menn og kvinner med ulik alder og bakgrunn skal ha samme utviklingsmuligheter hos Cramo.

Sikkerhet og Utvikling

Sikkerhet
HMS er nøkkelen. Systematisk og forebyggende arbeid med risikovurdering og avdekking av potesielle farer, er prioritert i hele konsernet.

 

Utvikling
Vårt introduksjonsprogram er vårt felles rammeverk for opplæring og kompetanseutvikling for ansatte i hele Cramo konsernet.  Formålet er å oppmuntre alle ansatte til faglig utvikling gjennom hele karrieren for å sikre profesjonalitet og effektivitet i hele konsernet.

Cramo School og Cramo Academy (lederprogram) er utviklingsprogrammer som utvikles kontinuerlig og tilpasses nye kundekrav og lokale behov.

 

Cramo Dialog er et strukturert verktøy for oppfølging og kontinuerlig styrking av medarbeideres trivsel og engasjement. Dette er verktøy for å sette mål fo personlig utvikling samt prioritere aktiviteter for forbedring. Retningslinjene våre sier at alle ansatte skal ha en årlig medarbeidersamtale.

Cramo gir ansatte aktiv støtte til en sunn livsstil gjennom ulike helsefremmende aktiviteter.

Vår personalpolicy

Profesjonell personalutvikling 
Så fremt det er i tråd med Cramos forretningsstrategi,  er Profesjonell personalutvikling en nøkkelfaktor for at Cramo skal lykkes. HR-avdelingen i hvert enkelt land, er ansvarlig for dette. I 2007 implementerte Cramo en felles personalpolitikk, herunder tiltak for å utarbeide felles retningslinjer for insentiv ordninger. Ytterligere implementering er under utarbeidelse.

Personlig vekst 
Personlig vekst bidrar til Cramos utvikling. Faglig vekst og utvikling støttes av opplærings- og utviklingsprogrammer, samt en kultur bygget på tillit og personlig ansvar .Vi møter våre kunders behov og krav gjennom opplæring og kompetanseutvikling. Hvert land tilbyr interne opplæringsprogrammer knyttet til sine egne behov.

Et av Cramos ledelsesprinsipper er at våre ledere skal fremstå som gode rollemodeller. Dette innebærer å ha respekt for enkeltpersoner, oppfordre til samarbeid på tvers av avdelinger, samt dele erfaringer som har gitt gode resultater

Fokus på salg og kundeservice 
For at våre ansatte skal opprettholde en høy faglig kompetanse, samarbeider Cramo med opplæringsinstitusjoner, leverandører og produsenter som kan tilby skreddersydde kurs. Vi motiverer også våre ansatte til egenutvikling.

Cramo fokuserer på kompetanseutvikling innen salg, kundeservice og ledelse. Likeledes er fokus på motivasjon og sikkerhet viktig. Styrking av kompetanse knyttet til vårt utstyr og våre prosesser er viktig for vårt mål om internasjonal vekst.

Felles retningslinjer for insentivordninger 
Cramo har insentivmål for alle ansatte basert på ulike forretningsmessige styringsindikatorer.

Medarbeidertilfredshet 
Hvert enkelt land er selv ansvarlig for oppfølging av medarbeidertilfredshet. Basert på resultatene fra medarbeidertilfredshetsundersøkelse utarbeides utvikling- og forbedringsplaner.

En trygg arbeidsplass for alle 
Cramo er opptatt av å ha et trygt og stimulerende arbeidsmiljø.  For å styrke vår rolle som en attraktiv arbeidsgiver og  leverandør av utleietjenester, er sikkerhetsopplæring er en del av vår introduksjon og opplæringsplan. Dette er viktig for å ha et lavt sykefravær og engasjerte medarbeidere.

 

Cramo Dialog

 

Cramo Dialog
Cramo Dialog er et verktøy som skal sikre god dialog mellom ansatte og ledere.Målet er å skape en kultur og atmosfære bygget på trygghet og tillit, og for å sikre forståelse av hver enkeltes personlige rolle og mål i forhold til konsernets strategi.Medarbeidersamtaler blir gjennomført i hele konsernet på årsbasis.

 

Cramopol

Cramopol er et internt kommunikasjonsverktøy basert på  Cramos etikk og verdier, og spilles som et brettspill. Cramopols formål er; kommunisere kjerneverdier, gi en innføring i konsernets arbeidsetikk, øke bevissthet og forståelse av konsernets strategier og mål, samt å skape en innovativ og kreativ kultur.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet følges opp gjennom en uavhengig og anonym medarbeiderundersøkelse på årsbasis. Basert på resultatene fra undersøkelsen etableres utviklingsplaner.

 

Rekruttering og kompetanseutvikling

 

Cramo Utvikling er et felles rammeverk for arbeidstakerne i hele Cramo – gruppen. Hensikten med Cramo Utvikling er opplæring og kompetanseutvikling for å oppmuntre til faglig og personlig utvikling for alle ansatte i Cramo, og dermed sikre profesjonalitet og effektivitet på alle nivåer i Gruppe.

Cramo Utvikling definerer de nødvendige ferdigheter og kompetanse som trengs for hver stilling og funksjon (nøkkelrolle ). Basert på disse, er kjernen opplæringsmoduler og distribusjonsformer , som for eksempel on-the-job trenings - rutiner, e-læring, Cramo Skolen og Cramo Academy (primært lederopplæring) kontinuerlig utviklet og tilbys til selskapene i Cramo Gruppen, der opplærings- og utviklingstilbudet er tilpasset lokale behov og rutiner.

Vi bryr oss om hvordan våre virksomheter påvirker miljøet, med fokus på å redusere energiforbruk, avfall og utslipp.

Environmental Care

Lik våre kunder er vi opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi tilbyr derfor energi- og miljøeffektive løsninger og produkter med høy sikkerhet. Cramo Environmental Care inkluderer energieffektivitet, ressurseffektivitet, avfallshåndtering og arbeid med lave utslipp.

 

 

 

 Cramo bidrar til en økologisk bærekraftig utvikling i samfunnet ved å ta miljøhensyn i konsernets virksomheter. På grunn av ulik lokal lovgivning, tilnærmes miljøspørsmålet noe ulikt fra land til land. Lokal lovgivning og regulering er for øvrig minstestandard i Cramo sine virksomheter i alle land, mens målet er alltid å prestere bedre.

 

Vi har lange og gode erfaringer med samarbeidet med SOS-Barnebyer.

Social Care

Vi bryr oss om lokalmiljøene vi er en del av, og siden 2007 har vi samarbeidet med den ideelle organisasjonen SOS Barnebyer for å støtte barn som trenger omfattende hjelp i vanskelige situasjoner.

Cramo Social Care inkluderer lokalt engasjement og er i henhold til lovgivning, reguleringer og avtaleverk.

Sosial sponsing

Våre lokale forpliktelser inkluderer støtte til blant annet lokale veldedige organisasjoner, skolr og idrettslag.

Siden 2008 har vi på konsernnivå vært hovedsponsor forSOS-Barnebyer.Gjennom årene har vi gitt støtte til ulike SOS prosjekter i Ukraina, Russland og Estland (se nedenfor).

I staren av 2014 inngikk vi en ny to-års avtale som hovedsponsor for SOS-Barnebyer i Baltikum. Dette innebærer økonomisk støtte, i tillegg til kompetanse innen salg og markedsføring og tilgang til Cramo's virksomheter.Hensikten er å legge til rette for SOS-Barnebyers langsiktige drift og videre samarbeid med de baltiske næringslivet.