Nb

ETISKE RETNINGSLINJER

Etiske retningslinjer gjelder for alle Cramoansatte på alle nivåer i alle land.

Cramos Etiske retningslinjer er en policy som beskriver hvordan adferden til hver enkelt ansatt forventes å være.

Etiske retningslinjer

1. Formål

Cramos Etiske retningslinjer er en policy som beskriver hvordan adferden til hver enkelt ansatt forventes å være.

De Etiske retningslinjene gjelder for alle Cramoansatte på alle nivåer i alle land.

Forpliktelsene i disse retningslinjene gjelder alle saker, inkludert handel, investeringer, underleveranser , leveranser, næringsutvikling og alle andre forretnings - og ansatterelasjoner. Vi skal gjøre vårt beste for å sikre at våre leverandører følger de samme etiske retningslinjer og prinsipper som vi selv gjør .

2. Hensikt

Hensikten med denne policyen er å hjelpe Cramo til å utøve godt samfunnsansvar og sosialt ansvar uansett hvor vi driver og gjør forretninger. I Cramo handler vi på en slik måte at påvirkningene på natur, mennesker og samfunn er både økologisk og etisk forsvarlig.

3. Overholdelse av lover og etiske retningslinjer
Cramo er forpliktet til å overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover, samt etiske retningslinjer og allment akseptert praksis. Disse etiske retningslinjene er godkjent av Cramo sin konsernledelse og er gjelder alle ansatte Cramo. Alle ansatte  i Cramo er ansvarlig for å følge og fremme disse retningslinjene. Brudd på retningslinjene vil bli gransket og kan i ytterste konsekvens medføre med opphør av arbeidsforholdet. Mer utfyllende instruks er beskrevet Cramo Fraud personvernet. Cramo deltar i FNs Global Compact (UNGC) og Cramo fremmer UNGC og dets prinsipper.

4. Ansettelsevilkår
4.1 Menneskerettigheter
Cramo er forpliktet til å tilby rettferdige ansettelsesvilkår, herunder forbud mot alle former for  diskriminering. Cramo er forpliktet til å følge de gjeldende arbeids- og sysselsettingslover uansett hvor vi opererer. Dette inkluderer å overholde lover som gjelder organisasjonsfrihet, personvern, forbud mot tvangsarbeid og barnearbeid.

4.2 Diskriminering
Cramo rekrutter, ansetter, utdanner, og gir like ansettelsesvilkår uten hensyn til rase, farge, religion, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller andre egenskaper beskyttet ved lov. Cramo tilbyr et arbeidsmiljø fritt for trakassering, for eksempel trakassering rettet mot en person på grunn av hans eller hennes rase, religion, kjønn, meninger etc.

4.3 Arbeidstid og lønnskompensasjon
Cramo er forpliktet til å følge de gjeldende lokale arbeids- og sysselsettingslover. Cramo er forpliktet til som et minimum - i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder reglene om minstelønn, overtid, maksimum arbeidstid og andre elementer av godtgjørelse - å gi lovpålagte ytelser.

4.4 Styringssystemer
Cramo forbedrer kontinuerlig sine globale styringssystemer. Ansatte oppfordres til å ta ansvar for sin egen utvikling og til å dra nytte av de ulike utdanningsmulighetene. Å sette mål, oppfylle mål og gjennomgang av resultater er grunnlaget for Cramo's styringssystem. Å vise hverandre  tillit og respekt er et nøkkelelement  i Cramos verdier. Vi ønsker en  åpen og ærlig kommunikasjon. Cramo krever at alle leverandører skal være forpliktet til de høyeste standarder for etisk adferd og i full overensstemmelse med alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover.

4.5 Hvordan vi arbeider

Cramo har som mål å fremme en rettferdig ansettelsespraksis og verdsetter mennesker i alle våre aktiviteter. Respekt for individet, likhet og rettferdighet er grunnlaget for vår virksomhet. Vi forlanger ærlighet, ansvar og flid. Vi setter pris på kreativitet og åpenhet. Vi oppfordrer våre ansatte til egenutvikling, internasjonalisering og å oppgradere sin kompetanse. Med åpnet og aktivt samarbeid oppfordres våre ansatte til kontinuerlig forbedring og bygge samhold på arbeidsplassen. Vår adferd skal kjennetegnes av at våre medarbeidere er kjent med våre mål og får informasjon og tilbakemeldinger på resultater. Våre overordnede er synlige og tilgjengelige, og støtter folk i deres arbeid.

4.6 Konfidensiell informasjon
Cramo følger lokale lover og forskrifter samt konfidensialitet vedrørende lagring og bruk av opplysninger om arbeidstakers personlige data, vurderingsresultater eller helserelaterte data. Ved bruk av globale datasystemer for registrering av ansattes data er Cramo forpliktet til å handle i henhold til lovgivningen om bruk og avsløring av en ansattes informasjon til tredjepart uten samtykke fra den ansatte, uten en rettslig anmodning fra myndighetene.

5. Interessekonflikter , bestikkelser og gaver
Cramo forventer at alle våre ansatte driver forretning med høy integritet. Alle i Cramo skal jobbe for selskapets fordel og unngå alle aktiviteter som fører til interessekonflikter. Cramo og våre ansatte skal ikke gi eller motta bestikkelser, fordeler eller noe av verdi fra Cramo sine forretningspartnere, andre enn gaver av nominell verdi eller gjestfrihet gitt i ordinær virksomhet. Cramo gir ikke økonomisk støtte til politiske partier eller andre politiske grupper.

6. Revidering av Etiske retningslinjer
Konsernledelsen skal revidere Cramos Etiske reningslinjer periodisk, og kommunisere endringer i disse.