Nb

ETIKK OG VERDIER I CRAMO

I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse verdiene har vi omsatt i normer og regler for hvordan Cramos medarbeidere skal opptre i ulike situasjoner.

Som ansatt i Cramo har vi alle et felles ansvar for å fremstå som en seriøs og troverdig partner overfor kunder, leverandører, eiere og kolleger.

Det handler egentlig om å tilfredsstille de forventninger som stilles til oss i hverdagen. 

Våre ansatte er Cramos mest verdifulle ressurs. Deres kunnskap og erfaring er nøkkelen til vår virksomhet og gjør det mulig for Cramo å lykkes og levere gode resultater.

VÅRE VERDIER

TROVERDIGHET

Vår atferd kjennetegnes av at vi er:

ETISKE
Vår atferd skal preges av integritet og sosialt ansvar.
Vi skal følge lover, rutiner og retningslinjer, være åpne og ærlige, vise respekt og tillit, samt unngår all form for interessekonflikt og personlig fortjeneste. 

PROFESJONELLE
Opptre forretningsmessig korrekt i alle sammenhenger.
Med dette menes at våre ansatte skal følge rutiner og prosesser, handel innenfor sine fullmakter, og ikke la seg påvirke av vennskap eller private relasjoner.

PÅLITELIGE
Vi skal holde det vi lover. Våre kunder, kolleger, samarbeidspartnere og eiere skal kunne stole på oss.

KVALITET- OG SIKKERHETSBEVISTE
Vi skal følge arbeidsprosesser og rutiner for å hindre skader på mennesker, samt øke kvaliteten på tjeneste- og produktleveranser overfor våre kunder.
Gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser skal vi bidra til å trygge våre arbeidsplasser og forbedre våre kunders hverdag.

KREATIVITET

Vår atferd kjennetegnes av at vi er:

ÅPNE OG NYSGJERRIGE
Vi skal søke etter å finne nye løsninger, samt være mottakelige for nye innspill og ideer.

PROAKTIVE
Være i forkant. Med andre ord være den som tar initiativ, avdekker behov, finner løsninger og skaper resultater overfor kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

INNOVATIVE
Vi skal initiere nye idéer, oppfinnelser eller forbedringer av løsninger som kommer til praktisk anvendelse og skaper merverdi for kunder og for Cramo.

ENTREPRENØRER
Vi skal tenke, resonnere og opptre med et helhetlig utgangspunkt.
Vi skal alltid ha fokus på det å finne, utvikle og utnytte nye muligheter for økt verdiskapning.

FORPLIKTELSE

Vi viser forpliktelse overfor:

KUNDER
Gjennom å lytte aktivt til og avstemme kundens behov, forventninger og krav.
Gjennom å sette høye krav til oss selv, både på hva vi leverer og hvordan vi leverer.

ANSATTE
Gjennom god oppfølging og konstruktiv tilbakemelding.
Ved å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, hvor utvikling, medvirkning og HMS er ivaretatt.

EIERE
Gjennom å levere gode forventede resultater.
Ved å forvalte selskapets utstyrspark slik at den fremstår med høy kvalitet.
Gjennom vår atferd, sørge for at Cramo har et omdømme som en seriøs og profesjonell leverandør.

Samfunnet

Cramo skal levere produkter og tjenester som ivaretar samfunnsmessige hensyn knyttet til det ytre miljø og trygge arbeidsplasser ved å kontinuerlig søke etter å være i forkant med nye produkter og løsninger.

 

HVORDAN SKAL VI OPPFATTES

Selskapets etiske retningslinjer omfatter alle ansatte og selskapet i hele Cramokonsernet gjennom hele organisasjonen på alle nivåer og for alle aktiviteter. Plikten til å overholde og fremme disse prinsippene gjelder for alle typer spørsmål.

Vi skal også gjøre vårt beste for å sikre at våre leverandører følger lignende etiske prinsipper som det vi selv legger til grunn, og at vi møter mange av de samme forventningen hos våre kunder.

Målsetting
Sikre at Cramo praktiserer en god bedriftskultur og tar et sosialt ansvar ved å opptre slik at virkningene på miljøet, mennesker og samfunn er akseptabelt i et økologisk og etisk perspektiv.

 

Alle ansatte i Cramo forplikter seg til å:

  • Praktisere god atferd preget av integritet og sosialt ansvar.
  • Følge og respektere lover, forskrifter, internasjonale konvensjoner, konkurranseregler, avtaler, sikkerhetskrav, rutiner og retningslinjer som gir rammer for vår virksomhet.
  • Utøve åpen og ærlig kommunikasjon overfor oss selv, kunder og leverandører.
  • Respektere enkeltmennesket, likhet og rettferdighet, samt avstå fra all form for diskriminering.
  • Unngår enhver aktivitet som kan føre til interessekonflikt. Personlig fortjeneste eller begunstigelse av noe form aksepteres ikke.