Sv

CRAMO BRYR SIG OM SINA MEDARBETARE

Ta väl hand om våra anställda är nyckeln två betjäna våra kunder väl. Cramo har en särskild fokus på att skapa attraktiva arbetsvillkor, som erbjuder en säker arbetsplats och massor av möjligheter för yrkesmässig och personlig utveckling. Genomförandet av Cramo Story har ytterligare stärkt ande engagemang och team av Cramos medarbetare.

CODE OF CONDUCT

Cramo Code of conduct är en policy, som beskriver hur varje Cramo anställd förväntas uppträda. Beslutet om att medverka i FN:s Global Compact är fattat på koncernledningsnivå, och gäller samtliga bolag och enheter inom Cramo.

Mångfald och jämlikhet

En företagskultur som bygger på mångfald är viktig för Cramos positiva utveckling. Vi vill att män och kvinnor i alla åldrar och från olika bakgrunder ska ha samma utvecklings-möjligheter på Cramo. 2015 var året då vi började arbeta mer med ökad mångfald.

Ett initiativ var att etablera nätverk för kvinnor vid depåerna hos Cramo i Sverige.Detta arbete kommer att fortsätta under 2016, och målet är att upprätta kvinnonätverk i alla svenska regioner. 

Cramo ska inte har några onödiga hinder för att kunna anställa funktionshindrade personer. Vi vill ha en arbetsmiljö där mångfald värdesätts. Under året har en svensk Cramodepå vunnit ett pris för sina inspirerande satsningar och sitt engagemang i möjligheten att kunna erbjuda funktionshindrade människor arbete. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera andra företag att göra detsamma.

Jämställdhet

Under flera år har vi haft en positiv utveckling där vi stadigt ökat antalet kvinnor i vårt depånät. År 2004 fanns det bara två kvinnor men nu flera år senare är vi ungefär 70 st. i vårt depånät. Byggbranschen har i snitt bara 8 procent kvinnor. Vi ligger lite bättre till med nästan 13 procent men vi är långt ifrån nöjda. Cramo är en bra arbetsplats och det behöver vi bli bättre på att berätta för kvinnor. Läs mer om jämställdhet på Cramo

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är avgörande faktorer. Cramo har i Finland och Sverige framgångsrikt implementerat OHSAS 18001, ett ledningssystem för arbetsmiljö, och målet är att bli certifierade på samtliga av Cramos marknader.

Vi vill erbjuda säkra och stimulerande arbetsplatser. Ett systematiskt och förebyggande arbete, bland annat i form av riskbedömningar och identifikation av potentiella faror, prioriteras genom hela koncernen.

Kompetensutveckling

Cramo Development är vårt övergripande ramverk för att introducera, utbilda och fortbilda anställda inom hela Cramo Group. Syftet med Cramo Development är att stimulera en professionell utveckling hos alla medarbetare genom deras karriärer för att därigenom åstadkomma professionalism och effektivitet på alla nivåer i koncernen. 

Cramo Development ringar in de färdigheter och den kompetens som krävs för varje befattning. Vidareutbildningar genom Cramoskolan och chefsutbildningen Cramo Academy utvecklas kontinuerligt och anpassas efter nya kundkrav och lokala behov. Genomsnittlig årlig fortbildningstid per anställd var 15 timmar. 

Cramo Dialogue är en strukturerad dialog med medarbetarna för att följa upp och kontinuerligt stärka de anställdas tillfredsställelse och engagemang. Det är ett effektivt verktyg för att staka ut personliga utvecklingsmål och prioritera förbättringsinitiativ. Vår policy är att varje medarbetare ska ha ett sådan medarbetarsamtal per år.

CRAMO BRYR SIG OM SINA MEDARBETARE!